Integritetspolicy

Här på Fotograf Thomas Ljungqvist värnar vi om din personliga integritet när du använder dig av våra tjänster. Denna integritetspolicy förklarar hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Fotograf Thomas Ljungqvist (org.nr.  559042-3181) är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Hur kontaktar du oss?

Fotograf Thomas Ljungqvist
S:t Olovsgatan 66 731 31 Köping

Telefon. 0221-237 11
Mail. thomas.ljungqvist@koping.net

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, vill rätta, radera eller om du vill portera dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Bilder & film: I Sverige faller all behandling som omfattas av Tryckfrihetsförordningen (TL) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) utanför GDPR:s regelverk. Även behandling som sker utan koppling till TF och YGL undantas om syftet är journalistiskt, konstnärligt, litterärt eller akademiskt skapande.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

Vi samlar in personuppgifter som du delar med oss genom att besöka vår webbplats, ta kontakt med oss eller bli vår kund. Vissa uppgifter kan vi också hämta från tredje part. Nedan följer exempel på varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka uppgifter som behandlas, vilken laglig grund vi stödjer oss på, samt hur länge uppgifterna sparas.


 För att kunna hantera/leverera din beställda tjänst

Personuppgifter som behandlas:

 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
 • Eventuell betalningshistorik.
 • Din korrespondens.

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden och leverera din köpta tjänst. Lagringsperiod: Tills dess att köpet har genomförts och för en tid om 36 månader därefter.


För att kunna marknadsföra våra produkter/tjänster

Personuppgifter som behandlas:

 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
 • IP-adress.
 • Din korrespondens.
 • Eventuella tekniska uppgifter om din utrustning.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna marknadsföra våra produkter/tjänster. Lagringsperiod: Från din senaste kontakt med oss och för en tid om 36 månader därefter.


För att kunna hantera kundserviceärenden

Personuppgifter som behandlas:

 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
 • Din korrespondens.
 • Eventuella uppgifter om din beställda tjänst.
 • Eventuella tekniska uppgifter om din utrustning.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden. Lagringsperiod: Tills dess att kundserviceärendet har avslutats.


För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser (t.ex. följa bokföringslagen)

Personuppgifter som behandlas:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress,e-post och telefonnummer).Betalningshistorik.
 • Betalningsformation.
 • Köpinformation.

Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Denna behandling krävs enligt lag. Lagringsperiod: Upp till 7 år.


Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 • Ekonomi (bokföring, redovisning, banker).
 • Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).
 • IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter. Vi delar också dina personuppgifter med statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.

Var lagras uppgifterna?

De uppgifter som samlas in om dig kommer att behandlas och lagras inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person. Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering. Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för
 • invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
 • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter. Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade. Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att görainvändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Hur är det med Cookies?

Den här webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies här

Ändringar i integritetspolicyn

Denna policy kan komma att uppdateras. Den senaste uppdaterade versionen av integritetspolicyn hittar du alltid på denna sida.

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen – Du hittar aktuella kontaktuppgifter på Datainspektionens hemsida.